Bản ghi lại các Webinar của chúng tôi !

Luôn mong muốn hỗ trợ các khách hàng của mình một cách tốt và chuyên nghiệp nhất. AIC phối hợp với hãng thiết bị tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến Webinar liên tục.

Các bạn có thể xem lại các Webinar của chúng tôi !

WEBINAR